Jak zjistím, které pozemky doopravdy vlastním

01. listopad 2015

V dnešní době už dávno neplatí, že vlastník pozemků na nich aktivně hospodaří. A protože to taj není již po několik generací, povědomí o vlastní půdě se postupně vytratilo. A jak čas běží, není už se třeba ani nikoho zeptat. Kam se jezdilo na pole nebo na louku. Kde tedy pátrat?

Určujícím zdrojem informace o tom, které nemovitosti vlastním, je katastr nemovitostí, protože zápis katastru je důkazem vlastnického práva k nemovitosti. Kromě obvyklých výstupů, jako je výpis z listu vlastnictví nebo snímek katastrální mapy, je možno vyžádat kompletní přehled pro zadanou osobu. Žádost o poskytnutí přehledu vlastnictví lze podat ústně, písemně nebo elektronicky prostřednictvím elektronické podatelny katastrálního úřadu. Rozsah je možno omezit na území České republiky, kraje nebo obce. Katastrální úřad dále nabízí k takto vyhledávaným parcelám výpisy z listu vlastnictví a snímek katastrální mapy nebo kopii katastrální mapy s orientačním zákresem pozemkové držby podle posledního dochovaného stavu grafického operátu pozemkového katastru či přídělového nebo scelovacího operátu. Pro lokalizaci pozemku v terénu ale tyto podklady slouží části obce obzvlášť.

Dálkový přístup

Výpis všech nemovitostí subjektu zadaného dle příjmení a jména, rodného čísla nebo IČO v příslušném kraji je možno získat i na internetu prostřednictvím dálkového přístupu.

  Je vyhrazen pouze pro uživatele, kteří mají založen zákaznický účet, na němž budou veškeré uživatelem provedené výstupy účtovány. Zákaznické účty jsou určeny především pro právnické a fyzické osoby, které předpokládají trvalé a částečné využívání přístupu do katastru.

Nahlížení do katastru

Velmi dobře dostupná webová aplikace Českého úřadu zeměměřického a katastrálního – Nahlížení do KN. Vstupem do ní je možno bezplatně získávat vybrané informace o parcelách a budovách evidovaných v KN, včetně informace o jejich vlastnictví.

  Na rozdíl od Dálkového přístupu do KN je Nahlížení do KN volně přístupné všem uživatelů, internetu, nevyžaduje žádnou registraci a je bezplatné. Možnosti výstupů jsou však proti Dálkovému přístupu do KN velmi omezené. Výpis z katastru nemovitostí a některé další výstupy aplikace Nahlížení do KN neumožňuje. Nelze například vyhledávat podle rodného čísla ani podle jména a příjmení,

  Předpokládá pouze zadání konkrétních nemovitostí nebo listů vlastnictví. V pátrání po vlastních nemovitostí slouží spíše k ověření stavu evidovaného katastru u parcel, které tazatel zná.

  Velmi užitečnou funkcí je náhled mapy, ve které se zobrazuje katastrální mapa a takzvané ortofoto. Avšak pouze u parcel katastru nemovitostí, které jsou zobrazeny v digitálních mapách. Nebo alespoň pomocí definičního bodu, je zobrazení zacíleno na příslušnou parcelu.

Co lze těžko dohledat?

Velké problémy mohou nastat u takzvaných parce zjednodušené evidence (viz graf). vesměs jde o zemědělské pozemky, jejichž hranice v terénu neexistují (nejsou jednoduše rozeznatelné – například oddělené polní cestou či lesem). Typicky jsou součástí většího „pole“.

  Vzhledem k tomu, že v Česku stále není 100 procent území digitalizováno, může být velmi problematické tyto parcely jednoduše „papírově“ identifikovat. Jejich čísla jsou totiž součástí historických katastrálních map. Reálně lze dohledat pouze v papírových mapách. Které je třeba fyzicky objednat na příslušném katastrálním pracovišti.

Aplikace pro správu majetku

Firmy specializující se na správu majetku nabízejí webové aplikace, které umějí zobrazit vlastněné nemovitosti, a to včetně parcel zjednodušené evidence, dohromady nejen s ortofotem nebo rastry katastrálních map, ale i v souvislosti s jinými mapovými a databázovými podklady, popřípadě mohou vytvářet i prostorové analýzy pro vyžadované aspekty, například územní plány, registr původních bloků LPIS (registr původních bloků). V aplikaci tak třeba jednoduše vidíte, který uživatel je registrován v LPIS, a tedy na vašem pozemku hospodaří, respektive měl by vám platit nájemné. Kromě zobrazení parcel umožňují tyto aplikace efektivní správu majetku, například zvládnutí agendy nájemních smluv a daně z nemovitých věcí.

Sledování změn

Službu sledování změn poskytuje Český úřad zeměměřický a katastrální vlastníkům za účelem ochrany jejich vlastnictví nejen pře úmyslnou krádeží, ale i před omylem úředníka. Tato služba automaticky informuje o tom, že došlo u sledované nemovitosti ke změně v katastru nemovitostí.

  Pokud vlastníte méně než 20 parcel, zaplatíte za zřízení této služby 200 korun. Změny na vašich nemovitostech máte pod kontrolou již v době podání návrhu na vklad, v případě podezřelé změny můžete včas vznést námitky a neoprávněné ztrátě nemovitosti zabránit.

  Sledujte změny, jinak se může stát, že vám pátrání po vašich nemovitostech připraví nemilé překvapení.

Iva Všetečková

Abychom vám zajistili lepší uživatelské prostředí, využívá tento web cookies. Používáním webu s tímto souhlasíte.

V pořádku