Podmínky používání webových stránek

Základní informace

Provozovatelem internetových stránek www.clevermaps.cz je CleverMaps, a.s., Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha (dále jen provozovatel), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.

Provozovateli náleží všechna autorská práva k vlastnímu obsahu, včetně textu, designu stránek, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Práva a povinnosti provozovatele a uživatelů při používání internetových stránek se řídí těmito podmínkami.

Způsob užívání

Uživatel se zavazuje, že se bude řídit předpisy platnými na území České republiky, dobrými mravy a těmito podmínkami, a že nebude poškozovat dobré jméno a práva provozovatele ani ostatní uživatele.

Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

  • užívat jak celek, tak i jednotlivé součásti www stránek jinak než pro vlastní potřebu,
  • zasahovat do obsahu, technické podstaty či bezpečnosti internetových stránek,
  • zasahovat jiným uživatelům do užívání stránek a jakýmkoli způsobem jim v užití bránit,
  • zasílat na stránky zprávy obsahující viry, nebo jakékoli nebezpečné či škodlivé programy,
  • vytvářet falešné zprávy za účelem falšování identity odesílatele, či pokoušet se proniknout na účet jiných uživatelů,
  • pokoušet se získat přístup k částem internetových stránek, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti,
  • šířit na stránkách jakékoli zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky, dobré mravy, případně ohrožující veřejný pořádek či svým obsahem neodpovídající zájmům provozovatele.

Omezení odpovědnosti provozovatele a právní příslušnost

Obsah internetových stránek www.clevermaps.cz má pouze informativní charakter. Provozovatel v žádném případě neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost informací na stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno.

Ochrana osobních údajů

Přístup na stránky www.clevermaps.cz může být ze strany provozovatele podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje získávány.

Uživatel poskytnutím uvedených osobních údajů souhlasí s tím, aby byly údaje zpracovány provozovatelem webu za účelem, pro který jsou získávány.

Cookies

„Cookies“ jsou malé soubory, které jsou z internetové stránky přeposílány na hard disk zařízení uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které uživateli ulehčí další její používání.

Pokud nechce uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí v nastavení internetového prohlížeče vybrat příslušnou volbu.

Kódy třetích stran

Tento web používá kódy od společností Google. Google může použít anonymní informace o vaší návštěvě webu za účelem zlepšení svých produktů a služeb a poskytování reklam na výrobky a služby, které vás mohou zajímat. Pro bližší informace a pro nastavení, zda chcete či nechcete povolit používání těchto informací společností Google, navštivte www.google.com/analytics/.

Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky je provozovatel oprávněn kdykoli změnit. Podmínky užívání stránek jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Podmínky byly zveřejněny dne 28. 2. 2018.